środa, 23 maja 2012

Dobry wynik w trudnym roku

Mitsubishi Motors Corporation podała do publicznej wiadomości wyniki sprzedaży oraz rezultaty finansowe za rok 2011, który zakończył się 31 marca bieżącego roku oraz prognozy na rok 2012. Pomimo wysokiego kursu jena, dwóch katastrof naturalnych w Japonii i Tajlandii oraz niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w Europie globalne rezultaty sprzedaży okazały się bardzo dobre a z salonów na całym świecie wyjechało ponad milion aut spod znaku Trzech Diamentów.
 Wolumen sprzedaży
Wolumen globalnej sprzedaży detalicznej za rok podatkowy 2011 wyniósł 1 001 000 sztuk, co oznacza wzrost o 1% lub 14000 egzemplarzy. Wolumen sprzedaży z podziałem na regiony przedstawia się następująco:

Na rynku japońskim, gdzie ogromne znaczenie miały czynniki takie, jak ponowne uruchomienie programu dopłat do pojazdów ekologicznych i spowodowany tym wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów, sprzedaż ogółem za omawiany okres wyniosła 152000 sztuk, co oznacza spadek o 7% (lub 12000 sztuk) w związku ze spadkiem sprzedaży segmentu pojazdów minicar.

Na rynku północnoamerykańskim firma Mitsubishi Motors zanotowała wolumen sprzedaży o wartości 106000 sztuk, co oznacza wzrost o 13% (lub 12000 sztuk) w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym. Czynniki odpowiedzialne za ten wzrost to m.in. większa podaż w USA będąca w głównej mierze wynikiem dobrych notowań sprzedaży modelu Outlander Sport (ASX lub RVR na innych rynkach).

W Europie zanotowano spadek popytu na niektórych rynkach, który jednak udało się zniwelować dzięki bardzo dobrym wynikom z rynku rosyjskiego. Lokalny wolumen sprzedaży wyniósł 218000 sztuk, co odpowiada wynikom za poprzednik rok rozliczeniowy.

W Azji oraz na pozostałych rynkach firma Mitsubishi Motors zanotowała wolumen sprzedaży o wartości 525000 sztuk, co oznacza wzrost o 3% (lub 14000 sztuk) w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym. Wzrost ten to w głównej mierze zasługa bardzo dobrych wyników sprzedaży na rynkach państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. ASEAN) takich, jak Tajlandia czy Indonezja, a także dobrych wyników Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie prym wiodła Brazylia.

Wyniki finansowe – rok fiskalny 2011
W roku podatkowym 2011 firma Mitsubishi Motors zanotowała skonsolidowaną sprzedaż netto o wartości 1807,3 miliarda jenów, co oznacza spadek o 1% (lub o 21,2 miliarda jenów) w stosunku do poprzedniego roku rozliczeniowego. Spadek ten to w głównej mierze zasługa zmniejszenia ogólnego wolumenu sprzedaży oraz konsekwencja umocnienia się japońskiej waluty.

W roku podatkowym 2011 firma Mitsubishi Motors odnotowała zysk z działalności operacyjnej o wartości 63,7 miliardów jenów, co oznacza wzrost o 58% (lub o 23,4 miliardy jenów) w porównaniu z poprzednim rokiem rozliczeniowym. Mimo negatywnych czynników takich, jak umocnienie jena, wzrost ten możliwy był głównie dzięki modyfikacjom oferty modelowej oraz innym działaniom, m.in. dzięki ograniczeniu kosztów materiałowych oraz innych wydatków.

Firma Mitsubishi Motors zanotowała zysk zwykły o wartości 60,9 miliardów jenów (wzrost o 56% lub 22 miliardy jenów) oraz zysk netto o wartości 23,9 miliarda jenów (poprawa o 53% lub 8,3 miliarda jenów w stosunku do poprzedniego roku rozliczeniowego).


Prognozy na rok podatkowy 2012

1. Wolumen sprzedaży
W roku podatkowym 2012 firma Mitsubishi Motors przewiduje globalny wolumen sprzedaży o wartości 1088000 sztuk, czyli 9-procentowy wzrost (o 87000 sztuk więcej) w porównaniu z rokiem 2011. Prognozy te oparto na przewidywanym wzroście sprzedaży wynikającym z wprowadzenia dwóch nowym modeli globalnych (nowy Mirage i Outlander) oraz dalszego rozwoju rynków wschodzących, który w głównej mierze obserwować będziemy w państwach członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej oraz w Rosji.

Zależnie od regionu firma Mitsubishi Motors prognozuje następujące wartości wolumenu sprzedaży:
 • Japonia: 167000 sztuk (wzrost o 15000 sztuk, lub 10% w porównaniu rok do roku)
 • Północna Ameryka: 93000 sztuk (spadek o 13000 sztuk, lub 13% w porównaniu rok do roku)
 • Europa: 221000 sztuk (wzrost o 3000 sztuk, lub 1% w porównaniu rok do roku)
 • Azja i pozostałe rynki: 607000 sztuk (wzrost o 82000 sztuk, lub 15% w porównaniu rok do roku)

2. Całoroczne prognozy finansowe na rok podatkowy 2012
W roku podatkowym 2012 firma Mitsubishi Motors przewiduje utrzymanie wysokiej wartości jena, zwyżkę cen ropy naftowej oraz szereg innych czynników zewnętrznych, które wpływać będą na osiągany zysk, a których działanie dodatkowo wzmocnią czynnik wewnętrzne takie, jak wzrost nakładów na rozwój oraz inne wydatki niezbędne dla dalszego rozwoju firmy. Jednak firma Mitsubishi Motors będzie przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom poprzez zwiększenie sprzedaży i zysków za sprawą wspomnianych powyżej nowych modeli globalnych, oraz dzięki wypracowaniu znacznego wolumenu sprzedaży przez ulepszenie struktury sprzedażowej na zwyżkujących rynkach wschodzących włączając w to państwa członkowskie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, a także dzięki nieustającym wysiłkom mającym na celu ograniczenie kosztów materiałowych i innych wydatków.

Na tej podstawie, na rok podatkowy 2012 firma MMC przygotowała następujące prognozy:
 • Sprzedaż netto: 1980 miliardów jenów (wzrost o 172,7 miliarda jenów, lub 10% w porównaniu rok do roku)
 • Zysk z działań operacyjnych: 70 miliardów jenów (wzrost o 6,3 miliarda jenów, lub 10% w porównaniu rok do roku)
 • Zysk zwykły: 52 miliardów jenów (spadek o 8,9 miliarda jenów, lub 15% w porównaniu rok do roku)
 • Zysk netto: 25 miliardów jenów (wzrost o 1,1 miliarda jenów, lub 5% w porównaniu rok do roku)

Nota odnośnie zawartych w tym tekście prognoz i stwierdzeń
Wszelkie stwierdzenia, poza faktami historycznymi, zawierają prognozy i oparte są na aktualnych przewidywaniach, oczekiwaniach, planach i ocenach szacunkowych firmy MMC. Każda prognozowana wartość jest wyliczana lub otrzymywana w oparciu o pewne założenia, dlatego wszelkie prognozy i przewidywania z natury obarczone są ryzkiem.
Istnieje sporo czynników, dzięki którym rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych przewidywanych. Czynniki te to m.in.:
 • Wykonalność każdego planu lub działania wyszczególnionego w tej publikacji;
 • Fluktuacja stop procentowych, kursów wymiany walut i cen ropy;
 • Zmiany w prawie, przepisach czy polityce rządów; oraz
  • Lokalne lub ogólnoświatowe zmiany społeczno-gospodarcze.

Potencjalne ryzyko i niewiadome nie ograniczają się jedynie do tych wymienionych powyżej, a na firmie MMC nie ciąży obowiązek aktualizacji informacji zawartych w tej publikacji w związku z zaistniałymi w przyszłości zmianami czy wydarzeniami. Jeśli są Państwo zainteresowani inwestowaniem w firmę Mitsubishi Motors, wszelkie decyzje inwestycyjne podejmują Państwo na własne ryzyko i mając na uwadze przedstawione powyżej zastrzeżenia. Pragniemy również zaznaczyć, iż firma Mitsubishi Motors, ani żadna inna strona trzecia dostarczająca dane lub informacje, nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku inwestycji w firmę Mitsubishi Motors poczynionych w oparciu o informacje i dane przedstawione w tej publikacji.

źródło: Mitsubishi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz